Příspěvek předsedy Pepino SKP Frýdek-Místek do diskuse při konferenci Moravskoslezského krajského svazu házené k vedení ČSH a také k ČSL

Příspěvek předsedy Pepino SKP Frýdek-Místek do diskuse při konferenci Moravskoslezského krajského svazu házené 

konané dne 22. 2. 2017 v Polance nad Odrou

 

Úvod : 

Vážené dámy a pánové, jako dlouholetého funkcionáře oddílu házené SKP Frýdek-Místek mě znepokojuje vývoj v „našem“ sportu, a to především z pohledu jeho řízení a především komunikace současného vedení  ČSH (Exekutiva a Rada) s námi kluby, jako základními články hnutí ! Svůj příspěvek bych rozdělil do tří oblastí, na kterých bych své „znepokojení“ zdůvodnil.

 

 1. Oblast předpisů pro „získávání rozhodčích“ pod pokutou

V prvé řadě lze souhlasit s tím, že by měly kluby získávat ze svých řad rozhodčí a že je jich asi málo (i když toto tvrzení navíc není podle mne objektivně prokázáno). Nemůžu však souhlasit s tím ustanovením, že tito rozhodčí musí být „aktivní“, neboť toto kluby nemohou přímo ovlivnit či dokonce svým dobrovolným členům nařizovat ! Hráče také nepřinutíte hrát házenou ! O povinnosti získávat rozhodčí ze strany řídících orgánů (ČSH, KSH), však není nikde ani zmínka, natož pokuta, že jich třeba některý KSH má málo ?

Velký problém však spatřuji v postupu, jakým Exekutiva ČSH uvedla tento, dle mého názoru pochybný a diskriminační předpis v platnost již v soutěžním ročníku 2015-2016, za který pak následně uložila klubům pokuty. Chronologii postupu, která je v rozporu s platnými předpisy a uvrhla kluby do výrazně nevýhodného postavení zde uvádím :

 • Přihlášky do soutěží podaly kluby k 31.5.2015, kdy nevěděly o platnosti předpisu a jeho parametrech (počet rozhodčích a výši pokuty) !
 • V červnu 2015 schválila Rada ČSH nový Soutěžní řád házené (SŘH), platný od 1.7.2015, kde je v čl. 12., odstavec 2, písm.h) tato povinnost (bez nějakých parametrů) uložena a podle tohoto Soutěžního řádu je soutěžní ročník již zahájen !
 • Exekutiva ČSH, teprve až 13.8.2015, schválila prováděcí nařízení (čili parametry předpisu) k tomuto článku SŘH, tedy až v průběhu soutěžního ročníku ! Toto prováděcí nařízení Exekutiva ČSH zveřejnila na webu chf dokonce až 16.9.2015, tedy po skutečném začátku soutěží !
 • 5. 5.2016 pak exekutiva ČSH schválila Prováděcí zásady č. 2/2016, kterými zpětně uložila klubům pokuty, což je téměř až po skončení soutěží !

Stanovení a výše uložených pokut dle těchto zásad je, dle mého názoru, nemorální, diskriminační a v rozporu se zásadami SŘH.

Nemorální je proto, že se tak dělo až v průběhu, resp. až po skončení soutěžního ročníku. Důvod těchto časových posunů si spojuji s termíny konferenci ČSH v srpnu 2015 a zejména s volební konferencí v únoru 2016, kdy stávající členové exekutivy, kteří kandidovali do nových orgánů ČSH toto nepopulární opatření takticky odkládali a tvrdili, že se tento postup (pokuty) budou uplatňovat až od soutěžního ročníku 2016-2017 (toto také ještě tvrdil nově zvolený prezident ČSH ve svém video rozhovoru na webu ČSH, zveřejněném 26.5.2016) !

Diskriminační je proto, že kluby s větším počtem družstev v soutěžích a podle nejvyšší soutěže jsou ve své podstatě trestány jak za kvantitu, tak především za kvalitu své základní činnosti, tj. soutěžení v házené (čímž se ČSH jistě prezentuje v návaznosti na dotace MŠMT program 3 a 5), což by mělo naopak být odměňováno (než sankce spíš pozitivní motivace) !!

V rozporu s předpisy je proto, že nebylo vše stanoveno před zahájením soutěžního ročníku a le až v jeho průběhu, nebyly parametry (výše pokut a jejich stanovení) dány přímo v rozpisu soutěže, i když to SŘH přímo ukládá (čl.46, odst.2.písm.a) ! Neplnění povinnosti mít rozhodčí jako podmínka pro účast družstev v soutěžích může být spojena se „správním poplatkem“ (SŘH čl.12.odst.3) nikoliv s pokutou (přímý rozpor tohoto nařízení exekutivy se SŔH) ! Všichni víme, že kluby jsou financovány převážně z dotací a žádné pokuty z nich hradit nemohou (na rozdíl od soutěžních poplatků či zvýšeného startovného), takže postup exekutivy jde proti zájmům klubů a přímo je tím poškozuje.

Proti pokutám se samozřejmě některé kluby odvolaly k Odvolací a kontrolní komisi ČSH (OKK). Stanovisko OKK k odvolání bylo v podstatě takové, že exekutiva stanovila a zveřejnila podmínky (předpis) sice pozdě, což by se nemělo stávat, ale na platnost předpisu to nemá vliv. Tím jsem nabyl dojmu, že tento orgán není na exekutivě zcela nezávislým orgánem a celou problematiku jsem předal Radě ČSH formou podnětu k prošetření postupu exekutivy v této záležitosti. Rada ČSH se na svém zasedání dne 21.1.2017 tímto podnětem zřejmě vůbec důkladně nezabývala a odkázala nás (viz. usnesení z jednání) na OKK, jejíž stanovisko už bylo předem známo ?

Je s podivem, že právě rada, která má dle platných stanov dohlížet na činnost exekutivy se nezabývala tímto podnětem, který upozorňuje na porušování SŘH, který sama schválila. Bohužel, kromě jednoho řádku v usnesení rady, jsem dosud nedostal na svůj podnět žádnou jinou odpověď. Zaráží mě, že právě tento orgán ČSH či jeho předseda neměl kousek slušnosti a na můj podnět mi neodpověděl, což je jasný důkaz špatné komunikace svazu. Proto budu na příští konferenci ČSH usilovat o revizi tohoto předpisu a případné vrácení těchto neoprávněných a nesmyslných pokut klubům ! Věřím, že v tom najdu dostatečnou podporu delegátů konference, tedy i některých z Vás.

 

 1. Oblast „informovanosti“ o činnosti a struktuře a financování ČSH

V současné době není zcela známa či zveřejněna přesná organizační struktura (schéma) ČSH, a to nejen z pohledu volených funkcí, ale především z pohledu řízení činnosti zaměstnanců svazu (např. pan Michal Barda i když abdikoval je na webu ČSH stále veden jako člen exekutivy). Nejsou známy kompetence, odpovědnost, podřízenost a funkční náplně či popisy práce jednotlivých funkcionářů či zaměstnanců.

Na tyto informace máme plné právo, neboť ČSH je převážně financován z veřejných zdrojů (MŠMT) a také z příspěvků a různých poplatků klubů a individuálních členů ! ČSH proto není soukromá firma, jak se zřejmě někteří současní funkcionáři domnívají.

Podle informací zveřejněných MŠMT, tak v letošním roce má ČSH obdržet jen na dotacích 54,217 milionu Kč (Program I.- Sportovní reprezentace: 15.291 mil.; Program II.- Sportovně talentovaná mládež: 14.874 mil.; Program V.- Činnost sportovních svazů: 24.052 mil.).

Je to mnoho peněz a měli bychom požadovat informace, jak s nimi bude ČSH hospodařit a jak je případně přerozdělí. Proto navrhuji, abychom do usnesení z dnešní konference MSKSH zakomponovali požadavek na ČSH, aby zveřejnil organizační strukturu a funkčního schéma ĆSH se seznamem všech zaměstnanců ČSH, a to i s jejich kompetencemi, zodpovědností a popisem funkce či pracovní náplně i zdroje financování.

 

 1. Informace ke společné soutěži Česko-Slovenské Extralize mužů.

Je to oblast, která je v současné době hodně diskutována. Úvodem bych chtěl podotknout, že jsem se osobně zúčastnil téměř všech jednání k této záležitosti a také jsem zastáncem toho, aby se tato soutěž hrála. Bohužel díky špatné komunikaci ČSH s extraligovými kluby a časovému zpoždění přípravy projektu z pohledu klubů došlo k situaci, že většina klubů se za současně stanovených podmínek odmítá této soutěže zúčastnit. Nyní se nachází celá záležitost v poloze „konfrontace“ mezi svazem a extraligovými kluby, která přerůstá i do osobních invektiv, namísto hledání společných východisek. Je nutné zmínit, že ekonomické i sportovní riziko nesou jen a jen kluby, naopak ČSH hrozí „jen“ riziko společenské blamáže vůči potencionálnímu marketingovému partnerovi a Slovenskému svazu házené, resp. slovenským klubům. Musíme si také uvědomit, že extraligové kluby ročně investují do soutěže české extraligy přes 40 mil. Kč (cca 3,5 mil/klub) na rozdíl od ČSH (za poslední dva roky max. 3 mil/rok), takže pozice účastníků sporu je tím dána, tudíž svaz nemůže volit vůči klubům prostředky nátlaku či dokonce vyhrožování (např. přeřazení do nižší soutěže, pokuta v plné výši předpokládaného marketingového příspěvku při nepřihlášení se do soutěže apod.). Tohle by partneři určitě dělat neměli.

Pro objasnění a pochopení současného postoje většiny extraligových klubů podávám následující informace :

 • duben, červen 2016 – společná jednání klubů s ČSH, návrh a projednávání možnosti obnovení společné soutěže se Slováky, schválení rámcového počtu účastníků 10-ti českých a 6-ti slovenských klubů. Tady došlo k prvnímu „nedorozumění“ mezi ČSH a kluby. Kluby se domnívaly, že hlasováním dávají ČSH „mandát připravovat projekt“ a „jednat se slovenským partnerem“, naopak ČSH se domníval, že se kluby tímto „zavázaly k účasti v soutěži“, ba dokonce, že tím daly „veřejný příslib“ !
 • srpen 2016 – společná schůzka, žádné závažné změny či informace
 • září-říjen, žádné informace klubům o přípravě předpisů soutěže (reglement, rozpis, marketing)
 • listopad 2016-veřejná výzva klubů směrem k ČSH k podání základních informací k soutěži, s termínem 20.12.2016
 • 16. 12.2016 odpověď (e-mail) prezidenta ČSH na výzvu klubů, odpověď neuspokojivá, žádné předpisy nebyly klubům předloženy
 • 10. 1.2017 schůzka klubů v Praze se závěrem, že většina klubů považuje dosud soutěž za nepřipravenou (hlasování 9 proti, 3 pro ČSE); na tuto schůzku byli pozváni zástupci ČSH (pánové Bendl a Sviták), kterým bylo toto stanovisko klubů sděleno (žádné předpisy k soutěži dosud nepředloženy)
 • 11. 1.2017 dopis (e-mail) prezidenta ČSH klubům, návrh na snížení počtu českých klubů v ČSE na 6 a svolání schůzky s kluby do Olomouce na neděli 15.1.2017; návrh prezidenta kluby neakceptovaly a schůzku v Olomouci odmítly (žádné předpisy k soutěži dosud nepředloženy)
 • 17. 1.2017 dopis (e-mail) prezidenta ČSH klubům, s žádostí o písemná stanoviska k účasti v ČSE před jednáním exekutivy (stanovisko většiny klubů záporné (žádné předpisy k soutěži dosud nepředloženy)
 • 20. 1.2017 jednání exekutivy ČSH, stanovení ultimativního termínu klubům pro podání přihlášky do ČSE do 31.1.2017 (běžný termín pro podání přihlášek je přitom 31.5.) a také výhrůžka o možnosti přeřazení odmítajících klubů do nižší soutěže
 • 24. 1.2017 dopis (e-mail) prezidenta ČSH klubům, o závěrech a výstupech z jednání exekutivy ČSH dne 20.1.2017 s odůvodněním, že ČSH splnilo podmínky pro přípravu a účast klubů v soutěži; žádné deklarované předpisy k soutěži však stále nebyly klubům předloženy, přičemž podáním přihlášky se kluby měly zavázat je dodržovat, aniž s nimi byly seznámeny ! (formulář nové přihlášky byl zaslán klubům odpoledne 25.1.2017 sekretariátem soutěží ČSH (paní Hrubá)
 • k 31.1.2017 podaly přihlášku do ČSE pouze 2 kluby (Zubří a Dukla s podmínkou účasti min. 6 českých klubů)
 • 2. 2.2017 dopis (e-mail) sekretariátu (paní Mrkvičková), pozvánka klubů na společné jednání do Prahy na den 7.2.2017; přílohou e-mailu byl konečně také 50-ti stránkový soubor předpisů k ČSE (CSL), a to Reglement, Rozpis soutěže a Disciplinární předpis, nikoliv však pro kluby významná „marketingová smlouva“ !
 • 7. 2.2017 společné jednání klubů, exekutivy a zástupců Slovenského svazu házené; oficiální předání předpisů CSL a také konečně i „marketingové smlouvy“ klubům, současně také prodloužení termínu podání přihlášek do 15.2.2017 ! Na tomto jednání jsem se také osobně ohradil proti tvrzení zástupců exekutivy, že společná soutěž se Slováky je jediným východiskem pro zvýšení úrovně házené v ČR a konkurenceschopnosti reprezentačních výběrů mužů.
 • po prostudování předpisů CSL (zjevně v časové tísni) nikdo z dosud nepřihlášených klubů přihlášku nepodal ani k 15.2.2017 !

Ze strany našeho klubu byla vždy vůle ČSE hrát, avšak obsah předložených předpisů a postup exekutivy nás odradil a za stávajících podmínek (stejně jako většina klubů) se soutěže nemůžeme zúčastnit. Já osobně i další funkcionáři klubu jsme si dali tu práci, a sepsali jsme řadu připomínek a argumentů k předpisům CSL se zdůvodněním čeho se obáváme či proč se nemůžeme účastnit ČSE. Namátkou uvádím jen zásadní věci: Nerovnost podmínek v termínu uzavření soutěže a počet hostujících hráčů pro českou a slovenskou stranu, řada nesmyslných pokut a poplatků, úhrada nákladů na delegáty utkání (příslib byl že je budou hradit svazy), zvýšené startovné, neskutečně vysoké smluvní pokuty za neplnění podmínek marketingové smlouvy v poměru k objemu poskytnutých příspěvků a dokonce je obsahem marketingové smlouvy i smluvní pokuta ve výši celého marketingového plnění za nepřihlášení se či odhlášení klubu ze soutěže, což je pro nás absolutně nepřijatelné ! Také je ve smlouvě zakotven nadstandardní osobní ručitelský závazek statutárních orgánů klubů za případné pohledávky ČSH (resp. Handball CS s.r.o.), avšak při neplnění marketingového závazku ze strany ČSH (resp. Handball CS s.r.o.) jsou například jen úroky z prodlení, sankce žádné o smluvní pokutě ani zmínka. Tohle není partnerské jednání a smlouva, která deklaruje společný zájem a spolupráci. Takovou marketingovou smlouvu já osobně nikdy nemohu podepsat !

Doufám, že si z tohoto mého příspěvku sami utvoříte názor na tento aktuální problém, který se týká tří extraligových klubů našeho regionu.

 

Závěr : 

Osobně nejsem spokojen s činností nově zvoleného vedení Českého svazu házené. Problémy vidím v komunikaci a „naslouchání“ názorům, podnětům či připomínkám ze strany klubů a členů hnutí.

Předpisy, záměry i názory svazu jsou většinou prosazovány z pozice „moci“ či přímo direktivně a nátlakem.

Chování některých funkcionářů je často až arogantní a bez sebereflexe. Několikrát jsem se také přesvědčil o tom, že došlo k nepravdivému zápisu či zkreslenému výkladu obsahu jednání či dokonce následnému popření svého vlastního vyjádření.

Proto se domnívám, že by bylo vhodné svolat co nejdříve konferenci ČSH a případně si zvolit i nové vedení svazu. Doufám, že nalezneme u Vás klubů MSKSH případnou podporu.

 

 

Děkuji za pozornost.

 

Ing Lubomír Kavka
předseda SKP Frýdek-Místek

 

 

Ve Frýdku-Místku a Polance nad Odrou dne 22.2.2017

 

Poznámka :

 

Kdyby někdo z Vás delegátů či členů vašeho klubu (oddílu) chtěl podat doplňující informace či vysvětlení k obsahu tohoto mého diskusního příspěvku, můžete mě o to klidně požádat na telefonním čísle 603473459, či e-mailem na agentura@skp.cz

 

 

Komentáře